احشام اهواز تهران شیراز فرودگاه اردیبهشت

احشام: اهواز تهران شیراز فرودگاه اردیبهشت پروازهای سه شنبه فرودگاه بین المللی شهید دستغیب

گت بلاگز اخبار پزشکی گرمایش جهانی با زیاد کردن مقاومت آنتی بیوتیکی ارتباط دارد

نتایج یک تحقیق تازه نشان می دهد که گرمای فزاینده هوای دنیا باعث زیاد کردن مقاومت عوامل بیماریزا در برابر آنتی بیوتیک ها می شود.

گرمایش جهانی با زیاد کردن مقاومت آنتی بیوتیکی ارتباط دارد

گرمایش جهانی با زیاد کردن مقاومت آنتی بیوتیکی ارتباط دارد

عبارات مهم : محققان

نتایج یک تحقیق تازه نشان می دهد که گرمای فزاینده هوای دنیا باعث زیاد کردن مقاومت عوامل بیماریزا در برابر آنتی بیوتیک ها می شود.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس، مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک به این معنی است که میکروب های بیماریزا که جهت مبارزه با آنان آنتی بیوتیک استفاده می شود، با جهش ژنی (موتاسیون) نسبت به این داروها مقاومت پیدا کنند و نسل های جدیدی به وجود بیایند که نتوان با آنها مبارزه کرد.

محققان بهداشت تاکنون مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها را نتیجه تجویز و مصرف بیش از حد این دارو می دانستند، ولی نتیجه های یک مطالعه تازه نشان می دهد که عوض کردن اوضاع اقلیمی نیز در این عنوان نقش دارد.

گرمایش جهانی با زیاد کردن مقاومت آنتی بیوتیکی ارتباط دارد

‘درک مک فادن’ متخصص و محقق بیمارستان کودکان بوستون در آمریکا گفت: تاثیر گرمایش هوا در مبتلا شدن به انواع بیماری های عفونی بیش از پیش مشخص شده، ولی این عامل جهت نخستین بار با مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک در مناطق جغرافیایی متفاوت ارتباط داده شده است است.

در این مطالعه جدید، مواردی از مقاومت آنتی بیوتیکی سه گونه باکتری مرسوم ‘ایی.کولی’، ‘کلبسیلا پنومونیه’ و ‘استافیلوکوک اورئوس’ را که به وسیله بیمارستان ها در سراسر آمریکا گزارش شده است بود، آنالیز شد.

نتایج یک تحقیق تازه نشان می دهد که گرمای فزاینده هوای دنیا باعث زیاد کردن مقاومت عوامل بیماریزا در برابر آنتی بیوتیک ها می شود.

محققان با مقایسه این داده ها با الگوهای آب و هوایی، ارتباطی را میان زیاد کردن دمای محلی، تراکم جمعیت و مقاومت آنتی بیوتیکی مشاهده کردند. آنها در عین حال تاکید کردند که جهت تایید یک رابطه علت و معلولی در این خصوص به تحقیقات بیشتری نیاز است.

نویسندگان این مطالعه تازه معتقدند که گرمایش جهانی موجب تسریع انتقال ارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیک از یک میزبان به میزبان دیگر می شود و این عنوان وقت های بیشتری را جهت مقاومت ارگانیسم ها نسبت به آنتی بیوتیک ها حین تکامل و تکثیر ایجاد می کند.

تجزیه و تحلیل آنها که در مجله Nature Climate Changeمنتشر شد.

گرمایش جهانی با زیاد کردن مقاومت آنتی بیوتیکی ارتباط دارد

واژه های کلیدی: محققان | ارتباط | مطالعه | آنتی بیوتیک | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog