احشام اهواز تهران شیراز فرودگاه اردیبهشت

احشام: اهواز تهران شیراز فرودگاه اردیبهشت پروازهای سه شنبه فرودگاه بین المللی شهید دستغیب

گت بلاگز وب‌گردی شــرایط برقــراری مســتمری بازنشســتگی و درمان جهت ایرانیان خارج از کشور

یک شرط احراز آن است که بیمه‌شـده متوفـی ظـرف ۱۰ سـال قبـل از تاریـخ فـوت حداقـل دارای یـک سـال سـابقه پرداخـت حق بیمـه بـوده، مشـروط بـر اینکـه ۹۰ روز آن مر

شــرایط برقــراری مســتمری بازنشســتگی و درمان جهت ایرانیان خارج از کشور

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع شرکت تامین اجتماعی راجع به شـرایط برقـراری مسـتمری بازمانـدگان بیمـه ایرانیـان خارج از کشــور نیز گفت: یک شرط احراز آن است که بیمه شـده متوفـی ظـرف ۱۰ سـال قبـل از تاریـخ فـوت حداقـل دارای یـک سـال سـابقه پرداخـت حق بیمـه بـوده، مشـروط بـر اینکـه ۹۰ روز آن مربـوط بـه آخریـن سـال حیـات باشـد. شرط احراز دوم نیز این است که بیمه شــده متوفــی حداقــل ۲۰ ســال ســابقه قابــل قبــول داشــته باشــد.

عبارات مهم : ایرانیان
مجید حسن زاده مزایای حمایــت درمــانی از بیمه ایرانیان خارج از کشور را تشریح کرد و گفت: در حــال حاضــر بیمه شــدگان صرفــا از خدمـات درمانـی مراکـز ملکـی و یـا طـرف قـرارداد سـازمان بـرای خـود و افـراد تحـت تکفـل قانونـی در داخل کشور برخـوردار می شوند. همچنیـن پرداخـت وسـایل کمـک پزشـکی (پروتـز و اروتـز) و هزینـه کفـن و دفـن بـه ایـن قبیـل از بیمه شـدگان بـا رعایـت کلیـه شـرایط قانونـی انجام می شود.

وی راجع به نحــوه انجــام معاینــات پزشــکی در شــروع بیمه پـردازی عنوان کرد: یکی از عمده پرسشها عقد قرارداد بیمه بین متقاضیان و شرکت جهت ایرانیان ساکن در خارج از کشور انجام معاینات پزشکی بود که با توجه به توافقات بعمل آمده فیمابین شرکت تأمین اجتماعی و وزارت امور خارجه، معاینه پزشکی متقاضیان برابر استانداردهای داخل کشور انجام می­ گیرد. نمایندگی سیاسی، کنسولگری، کارگزار و یا وابسته کار بعد از احراز هویت متقاضی، وی را جهت انجام معاینات به دکتر معتمد(ترجیحاً دکتر متخصص داخلی) که مورد تأئید مراجع یادشده در خارج از کشور می باشد، معرفی و متقاضی نیز بعد از انجام معاینات مربوطه، بعد از تأئید نمایندگی سیاسی، کنسولگری و یا وابسته کار نتیجه را به انضمام کلیه مستندات پزشکی (شامل مدارک کلینیکی و پاراکلینیکی) به شرکت ارسال می کند. البته امکان ارسال از طریق عاملان برون مرزی تأمین اجتماعی از طریق سامانه متمرکز فراهم شده است هست.

حسن زاده افزود: واحـد اجرایـی ذیربـط موظـف اسـت در اسـرع وقـت نتیجــه معاینــات و مــدارک مربوطــه را بــه کمیســیون پزشــکی بیمه هــای خــاص ارســال و کمیســیون پزشـکی مذکـور نیـز بـا بررسـی دقیـق مسـتندات در خصـوص سلامت و امکان انعقاد قرارداد با تعهد مستمری ازکارافتادگـی اظهـار نظـر و مراتـب را بـه واحـد اجرایـی اعلام کند.

معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع شرکت تامین اجتماعی در ادامه شــرایط برقــراری مســتمری بازنشســتگی بــرای ایــن گــروه از بیمه شــدگان را اینگونه برشمرد و گفت: دارا بـودن حداقـل ۲۰ سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه و ۶۰ سـال سـن بـرای مردان و ۵۵ سـال سـن بـرای زنان، داشـتن ۳۰ سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه بـا ۵۰ سـال سـن بـرای مـردان و ۴۵ سـال سـن بـرای زنـان و یا داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی شروط برقراری مستمری بازنشستگی هست.

معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع شرکت تامین اجتماعی راجع به نحوه دریافـت مزایـای مسـتمری بـرای شـخصی کـه از طریـق بیمـه ایرانیـان خــارج از کشــور توســط کمیســیون های فنــی و پزشــکی ایــن ســازمان ازکارافتــاده کلــی شــناخته می شــود گفت: چنانچـه بیمـه شـده در برابـر تعهـد بازنشسـتگی، ازکارافتادگـی و فـوت قــرارداد منعقــد و پــس از پرداخــت حق بیمــه درخواست بهره مندی از مزایای ازکارافتادگی و بالطبع شــرکت در کمیســیون پزشــکی را داشته باشــد، در صــورت صــدور گواهــی پزشــک معالــج متخصــص مرتبـط مبنـی بـر غیرقابـل علـاج بـودن بیمـاری، اتمـام درمان هــای انجــام شــده و همچنیــن ازکارافتادگــی، شــخص بیمه شــده بــه همــراه مــدارک درمانــی طبــق مقــررات ســازمان و بــا فرمــت تعریــف شــده بـه کمیسـیون پزشـکی کـه در داخـل کشـور تشـکیل می شــود، معرفــی می شود و کمیسـیون پزشـکی عنوان ماده ۹۱ قانـون تأمین اجتماعی، از کارافتادگـی کلی بیمه شـده را بـه میزان حداقل ۶۶ درصـد و یا بالاتر تعیین می کند.

حسن زاده ادامه داد: بیمه شـده باید حداقـل دارای یـک سـال سـابقه پرداخـت حق بیمـه ظــرف ۱۰ ســال قبــل از شــروع بیمــاری و همچنیــن ۹۰ روز ســابقه پرداخـت حق بیمـه ظـرف یـک سـال قبـل از شـروع بیمـاری منجـر بـه ازکارافتادگـی باشـد.

وی راجع به شـرایط برقـراری مسـتمری بازمانـدگان بیمـه ایرانیـان خارج از کشــور نیز گفت: یک شرط احراز آن است که بیمه شـده متوفـی ظـرف ۱۰ سـال قبـل از تاریـخ فـوت حداقـل دارای یـک سـال سـابقه پرداخـت حق بیمـه بـوده، مشـروط بـر اینکـه ۹۰ روز آن مربـوط بـه آخریـن سـال حیـات باشـد. شرط احراز دوم نیز این است که بیمه شــده متوفــی حداقــل ۲۰ ســال ســابقه قابــل قبــول داشــته باشــد.

معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور شرکت تامین اجتماعی افزود: در صورتــی کــه بیمه شــده متوفــی فاقــد شــرایط مذکـور بـوده لیکـن دارای سـابقه پرداخـت حق بیمـه بیـن ۱ تـا ۲۰ سـال باشـد بازمانـدگان واجـد شـرایط وی اســتحقاق دریافــت مســتمری بــه نســبت ســنوات پرداخــت حق بیمــه ( بــدون الــزام بــه رعایــت مــاده ۱۱۱ قانــون تأمیــن اجتماعــی موضــوع پرداخــت حداقــل مســتمری ) و بــه نســبت ســهام مقــرر در مــاده ۸۳ قانـون را خواهنـد داشـت.

حسن زاده در آخر خاطر نشان کرد: شرکت تأمین اجتماعی ج.ا. کشور عزیزمان ایران امیدوار است با ارائه این قبیل تسهیلات و حمایت ها زمینه های برقراری و ارتقاء رفاه را جهت آحاد ایرانیان در هر نقطه از دنیا فراهم کند و این انتظار وجود دارد که هموطنان خارج از کشور با بهره مندی از بستر بیمه ای فراهم شده است نسبت به همکاری در نظام تأمین اجتماعی اقدام کرده و از خدمات و تعهدات قانونی مربوطه بهره مند شوند.

منبع:ایسنا

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: ایرانیان | بیمه تامین اجتماعی | مستمری بازنشستگی | بیمه درمان | ایرانیان خارج از کشور |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog